Fibromyalgia Symptoms, Treatment of Fibromyalgia, FMS treatment